การเรียนรู้ด้วยตัวเอง(Self-Directed Learning) คืออะไร

แหล่งที่มา : The concept of self-Directed and its implications for human Resource Development
By Andrea D.Ellinger

ผู้ใหญ่มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร ได้กลายเป็นคำถามสำคัญตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งการศึกษาผู้ใหญ่เป็นสาขาวิชาชีพในช่วงทศวรรษ 1920 กว่า 80 ปี หลังจากนั้น Merriam (2001) ได้ยอมรับว่า “เราไม่มีคำตอบเพียงคำตอบเดียว ทฤษฎีเดียว หรือโมเดลการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่จะมาอธิบายเหตุผลทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับนักศึกษาผู้ใหญ่บริบทต่าง ๆ ซึ่งการเรียนรู้เกิดขึ้น และแม้แต่ตัวของกระบวนการเรียนรู้เอง” Merriam ได้อธิบายถึงลักษณะของความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ว่าประกอบด้วย “ภาพประกอบระหว่างทฤษฎี โมเดล หลักการในเรื่องต่าง ๆ และคำอธิบาย” ชิ้นส่วนที่สำคัญชิ้นหนึ่งของภาพประกอบนั้นก็คือ SDL ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่มีหลายรูปแบบและเป็นรากฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่นิยมทำการวิจัยมานานกว่า 30 ปีแล้ว (Merriam & Caffarella, 1991,1999)

ได้มีการให้คำจำกัดความ SDL ในลักษณะต่าง ๆ กันในข้อเขียนต่าง ๆ (Caffarella,1993 ; Carre, 2000; Gerber, Lankshear, Larsson & Svensson, 1995 : Hiemstra,2000; Straka, 2000) แม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นสากล แต่คนก็มักจะคิดถึง SDL อย่างกว้าง ๆ ว่า เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้เรียนมีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการวางแผน ดำเนินการตามแผนและประเมินประสบการณ์ในการเรียนรู้ของตนเอง(Caffarella, 2000;  Hiemstra, 2000;  Merriam & Daffarella, 1991, 1999)   SDL สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกของวงจำกัดของสถาบันการศึกษาที่เป็นทางการ และไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงการเรียนรู้แบบแยกตัวเองออกต่างหาก  เนื่องจากผู้เรียนรู้อาจขอให้คนอื่นมาช่วย  หรืออาจใช้ทรัพยากรมาช่วยในกิจกรรมด้าน  SDL     Knowles (1975) ให้คำจำกัดความ SDL ว่า

–   กระบวนการซึ่งบุคคลริเริ่มด้วยความช่วยเหลือ หรือปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เพื่อสำรวจถึงความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้   บ่งชี้ถึงทรัพยากรทั้งในด้านมนุษย์และวัตถุสำหรับการเรียนรู้   เลือกและนำกลยุทธ์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมไปใช้   และประเมินผลการเรียนรู้ (หน้า 18)

ข้อสมมติหลักประการหนึ่งของ Knowles เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ก็คือ นักศึกษาผู้ใหญ่จะมีลักษณะควบคุมตนเองมากขึ้นเมื่อมีวุฒิภาวะสูงขึ้น

SDL เกี่ยวข้อง (แต่ไม่ได้เป็น synonym ) กับคำว่า informal and incidental learning (Cseh, Watkins, & Marsick, 2000;  Marsick & Watkins, 1997, 2001)   informal and incidental learning หมายถึง การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากโอกาสตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราเมื่อเขาควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง (Cseh, Watkins, & Marsick, 1999)  การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการคือการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะส่วนใหญ่ที่ไม่มีรูปแบบ  เป็นไปตามประสบการณ์   และไม่มีลักษณะเป็นสถาบัน (Marsick & Volpe, 1999)  แม้ว่าจะสามารถวางแผนการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการได้  แต่ก็จะรวมถึงการเรียนรู้ซึ่งไม่ได้ออกแบบหรือคาดหวังไว้เนื่องจากผู้เรียนรู้อาจจะไม่ตั้งใจหรือได้เริ่มเรียนด้วยความเปิดเผยว่าจะเรียนบางสิ่งบางอย่างตามวิธีการที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว   รูปแบบต่างๆ ของ informal and incidental learning ได้แก่  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning)   การเรียนรู้จากสังคม (social learning)   การให้คำปรึกษา (mentoring)   การฝึกสอนพิเศษ (coaching)    การร่วมเครือข่าย (networking)    การเรียนจากความผิดพลาด (learning from mistakes)    การลองถูกลองผิด (trial and error)  (Cseh et al., 2000)

จากคำจำกัดความของ Cunningham  ยังถือว่า  SDL มีความแตกต่างจาก self-managed learning (SML)  โดย Cunningham ได้คิดคำดังกล่าวขึ้นในทศวรรษที่ 1970 เพื่อบรรยายถึงแนวความคิดที่นำคำว่า action learning มารวมเข้ากับ self-development  (Hurley & Cunningham, 1993)   SML จะรวมถึงความคิดของผู้เรียนที่ทำงานด้วยกันในกลุ่มเล็กๆ  หรือชุดปฏิบัติงาน (action sets) ในเรื่องปัญหาในชีวิตจริง และมีการปฏิบัติโดยผู้เรียนจะมีระเบียบวาระการเรียนรู้เป็นของตนเอง และรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง  แม้ว่าต้นกำเนิดของ SML จะมาจากวิธีการพัฒนาตนเองที่เน้นในตัวบุคคลมากกว่า  แต่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรที่มีกลยุทธ์และมีบทบาท (proactive)   องค์ประกอบสำคัญสำหรับการใช้วิธีการ SML ก็คือ learning contracts และ learning sets (Gilligan, 1994;  Peckham, 1995)  อย่างไรก็ตาม  ควรสังเกตว่าคนอื่นๆ ได้ใช้คำว่า SML เพื่อหมายถึง “กระบวนการในการจูงใจตนเองและควบคุมตนเองให้เรียน  เปลี่ยนแปลง  และปรับปรุงแก้ไข” (a self-motivated and self-directed process to learn, change, and improve)  ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำนิยามของ SDL ที่ได้พูดถึงข้างต้นแล้วในบทความนี้ (Abbott & Dahmus, 1992, p.58;  Guglielmino &Guglielmino, 2001)

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บทความวิชาการ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s